RSS Feed  Email This Print This 


วันที่ หัวข้อข่าว
10 ตุลาคม 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 11 ตุลาคม 2560
04 ตุลาคม 2560 รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (F53-5)
22 กันยายน 2560 แจ้งสารสนเทศการได้มาซึ่งบริษัทย่อยแห่งใหม่
18 กันยายน 2560 แบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2)
07 กันยายน 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 8 กันยายน 2560
01 กันยายน 2560 รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (F53-5)
29 สิงหาคม 2560 การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
15 สิงหาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
15 สิงหาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
15 สิงหาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
15 สิงหาคม 2560 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2560
09 สิงหาคม 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 10 สิงหาคม 2560
08 สิงหาคม 2560 การเปิดเผยรายงานการซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6ข)
04 สิงหาคม 2560 การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
04 สิงหาคม 2560 รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (F53-5)
06 กรกฎาคม 2560 คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ247-4) ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
06 กรกฎาคม 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
04 กรกฎาคม 2560 รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (F53-5)
12 มิถุนายน 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 13 มิถุนายน 2560
08 มิถุนายน 2560 รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (F53-5)
15 พฤษภาคม 2560 ชี้แจงสถานการณ์ระเบิดที่จังหวัดปัตตานี (แก้ไข PDF ไฟล์)
12 พฤษภาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
12 พฤษภาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12 พฤษภาคม 2560 การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์
12 พฤษภาคม 2560 ชี้แจงสถานการณ์ระเบิดที่จังหวัดปัตตานี
12 พฤษภาคม 2560 แจ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
12 พฤษภาคม 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
09 พฤษภาคม 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
05 พฤษภาคม 2560 SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
03 พฤษภาคม 2560 รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (F53-5)
03 พฤษภาคม 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
28 เมษายน 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
28 เมษายน 2560 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
28 เมษายน 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
11 เมษายน 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 12 เมษายน 2560
05 เมษายน 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
29 มีนาคม 2560 การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง ที่ 1/2560 บนเว็บไซต์บริษัท
08 มีนาคม 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2560
07 มีนาคม 2560 รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (F53-5)
28 กุมภาพันธ์ 2560 วันหยุดประจำปี 2560
16 กุมภาพันธ์ 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
16 กุมภาพันธ์ 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
15 กุมภาพันธ์ 2560 การจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
15 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
15 กุมภาพันธ์ 2560 การแต่งตั้งกรรมการอิสระ
14 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งกรรมการลาออก
08 กุมภาพันธ์ 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
07 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (F53-5)
30 มกราคม 2560 รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม เสนอชื่อกรรมการ และเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
30 มกราคม 2560 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
09 มกราคม 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 10 มกราคม 2560
06 มกราคม 2560 รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (F53-5)