RSS Feed  Email This Print This 
รายปี : 
ล่าสุดวันที่ หัวข้อข่าว
08 ธันวาคม 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 12 ธันวาคม 2560
01 ธันวาคม 2560 รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (F53-5)
15 พฤศจิกายน 2560 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) (แก้ไข)
14 พฤศจิกายน 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
14 พฤศจิกายน 2560 ขอเชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อกรรมการ และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
14 พฤศจิกายน 2560 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)
14 พฤศจิกายน 2560 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัท
14 พฤศจิกายน 2560 คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2560 และงวดเก้าเดือนของปี 2560
14 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พฤศจิกายน 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
09 พฤศจิกายน 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
03 พฤศจิกายน 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
25 ตุลาคม 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2560
10 ตุลาคม 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 11 ตุลาคม 2560
04 ตุลาคม 2560 รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (F53-5)
22 กันยายน 2560 แจ้งสารสนเทศการได้มาซึ่งบริษัทย่อยแห่งใหม่
18 กันยายน 2560 แบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2)
07 กันยายน 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 8 กันยายน 2560
01 กันยายน 2560 รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (F53-5)
29 สิงหาคม 2560 การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2