RSS Feed  Email This Print This 
รายปี : 
ล่าสุดวันที่ หัวข้อข่าว
12 มิถุนายน 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 13 มิถุนายน 2560
08 มิถุนายน 2560 รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (F53-5)
15 พฤษภาคม 2560 ชี้แจงสถานการณ์ระเบิดที่จังหวัดปัตตานี (แก้ไข PDF ไฟล์)
12 พฤษภาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
12 พฤษภาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12 พฤษภาคม 2560 การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์
12 พฤษภาคม 2560 ชี้แจงสถานการณ์ระเบิดที่จังหวัดปัตตานี
12 พฤษภาคม 2560 แจ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
12 พฤษภาคม 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
09 พฤษภาคม 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
05 พฤษภาคม 2560 SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
03 พฤษภาคม 2560 รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (F53-5)
03 พฤษภาคม 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
28 เมษายน 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
28 เมษายน 2560 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
28 เมษายน 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
11 เมษายน 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 12 เมษายน 2560
05 เมษายน 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
29 มีนาคม 2560 การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง ที่ 1/2560 บนเว็บไซต์บริษัท