Email This Print This 
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก กุมภาพันธ์ 20, 2561 ถึง พฤษภาคม 21, 2561


วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(23/04/2561 to 07/05/2561)
59.25 62.25 58.00 61.00 54,170,400
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21/03/2561 to 20/04/2561)
58.00 59.25 54.75 59.00 131,476,300
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น