Email This Print This 
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก พฤษภาคม 24, 2560 ถึง สิงหาคม 18, 2560


วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20/07/2560 to 03/08/2560)
45.75 46.50 44.25 44.50 28,805,800
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21/06/2560 to 19/07/2560)
46.00 48.00 45.00 46.00 103,493,500
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น